Pārlekt uz galveno saturu

Finanšu un grāmatvedības institūta pētījumu virzieni un projekti

Galvenie pētījumu virzieni:

  • Ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze
  • Agrobiznesa un inovāciju sistēmu izpēte lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai
  • Lauksaimniecības attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums
  • Lauku saimniecību darbības ekonomiskais izvērtējums
  • Reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē, ienākumu dažādība

Doktorantu vadībā: 

Prof. I. Jakušonoka

Prof. I.Leibus

Asoc.prof. G.Mazūre

Doc. R.Šulca

Dalība projektos

2015.gads

G.Mazūre Projekts LLU zinātniskās kapacitātes attīstība, projekta vienošanās Nr. 2015/0016/2DP/2.1.1.2/14/APIA/VIAA/015, ERAF aktivitātes 2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās

2014.gads

I.Leibus ESF projekts Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai

2013.gads

R.Šulca eksperts projektā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam līdzfinansētajā projektā Sadarbība mācību programmas kvalitātes uzlabošanā Nr. LLII 085 ietvaros

R.Šulca eksperts Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanai

I.Leibus ESF projekts Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai

G.Mazūre ZM projekts Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze, līgums Nr. 2012/54

D.Vīksne ZM projekti Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze un Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze (Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM /2012/13_EZF_ELFLA)

D.Vīksne  IZM starptautiskais zinātniskais projekts EUROSTUDENT-V Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā

2012.gads

I.Kantiķe  ESF projekts Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide, Nr. 2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122

Ī.Vītola, I.Leibus, I.Jakušonoka

LZP projekts Nr.09–1529 Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma un nodokļu sistēmas problēmas

I.Leibus ESF projekts Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai

I.Leibus ZM projekts Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze un Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze (Iepirkuma identifikācijas Nr.ZM /2012/13_EZF_ELFLA)

I.Leibus IZM Valsts izglītības satura centrs Projekta profesionālo mācību priekšmetu pedagogu teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveides moduļa komercpakalpojumu nozarē īstenošanas semināru nodrošināšana Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Rīgā un Rīgas reģionā (id. Nr. VISC 2012/54/ESF, CPV kods 80522000-9)

2011.gads

I.Kantiķe: ESF projekts Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide, Nr. 2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122

Ī.Vītola, I.Jakušonoka, I.Leibus, A.Soopa LZP projekts Nr.09–1529 Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma un nodokļu sistēmas problēma

I.Leibus ESF projekts Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (lektore )

I.Leibus ESF projekts Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai

2011.- 2015. gadu publikācijas

Publikācijas zinātniskos izdevumos

2015.gads

Jakusonoka I., Prohorovs A., Beizitere J. Is Venture Capital the Source of Financing for Micro-Enterprises? InEconomic Science for Rural Development 2015: No. 39. Finance and Taxes, Jelgava: LLU, 2015, pp. 176-185. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line ; ISBN 978-9984-48-182-[Indexing EBSCO; Web of Science]

Vītola Ī., Antonovs A. Assessment of Corporate Income Tax in the Baltic StatesIn: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, Latvia University of Agriculture.- Jelgava, 2015. - Nr.37: Production and Cooperation in Agriculture. Bioeconomy. Finance and Taxes, 201.-210.lpp. ISSN 1691-3078, ISSN 2255-9930, on line ISBN 978-9984-48-180-7 [Indexing EBSCO; Web of Science]

Mazure G., Tiltina S. (2015). Export-Import Dynamics within the European Union Trade Policy. In: Economic Science for Rural Development’ 2015: Proceedings of the International Scientific Conference No 37: Production and Cooperation in Agriculture. Bioeconomy. Finance and Taxes. Jelgava: LLU, pp. 268-279. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-48-180-7, ISSN 2255-9930 (on line). [Indexing EBSCO; Web of Science]

Baranauskiene J., Mazure G., Alekneviciene V. (2015). Rural Community Public Project Valuation Applying TOPSIS Multi-Criteria Method. In: Research for Rural Development’ 2015: Proceedings of the International Scientific Conference [Scopus]

Saveikytė G., Butvilaitė A., Butkuvienė V., Leibus I. (2015) The Effect of Environmental Taxes on Environmental Pollution and Use of Natural Resources. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development,

Vol. 37. No. 3, p.425–437, ISSN 1822-6760; ISSN 2345-0355; http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/957/977

Leibus I., Lazdina M. Social Insurance Problematic Aspects for Self-Employed persons in Latvia. 56th International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship SCEE’2015" Proceedings, p.128-129, ISSN 2256-0866, ISBN 978-9934-8275-3-2

2014.gads

Jakusonoka, I., Liepnieks, K. (2014) Venture Capital as a Source of Finance for Enterprises. In: Economic Science for Rural Development 2014: No.33. Finance and Taxes, Jelgava: LLU, 2014, pp. 152-159. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line) [Web of Science]

Mazure G., Viksne D. (2014). Income Taxation Development Trends in the Baltic States. In: Economic Science for Rural Development’ 2014: Proceedings of the International Scientific Conference No 33: Finance and Taxes. New Dimensions in the Development of Society. Jelgava: LLU, pp. 34-44. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line). [Web of Science]

Stucere S., Mazure G. (2014). Assessment and Possible Expansion of Taxes Transferred to Local Government Budgets in Latvia. In: Economic Science for Rural Development’ 2014: Proceedings of the International Scientific Conference No 33: Finance and Taxes. New Dimensions in the Development of Society. Jelgava: LLU, pp. 45-55. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line). [Web of Science]

Pūle B., Leibus I. (2014) Possibilities for Reallocation of Corporate Income Tax to Local Government Budgets. Economic Science for Rural Development. Jelgava, No. 33, p.24-33, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line) [Web of Science]

Leibus I., Irmeja A. (2014) Tax Payments of Agricultural Sector in Latvia. In: Economic Science for Rural Development, Jelgava, No. 33, p.132-141, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line) [Web of Science]

Vītola Ī., Galejs L. (2014) Problematic Aspects of Enterprise Income Tax Calculation in the Printing Industry of Latvia. In: Economic Science for Rural Development’ 2014: Proceedings of the International Scientific Conference No 33: Finance and Taxes. New Dimensions in the Development of Society. Jelgava: LLU, pp. 160-168. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-0-1, ISSN 2255-9930 (on line). [Web of Science]

Kelmere L., Jakusonoka I. (2014) The Company's Insolvency Impact on Tax Collection Process. In: Scientific Journal Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives. No 1 (9) , 2014,   pp.52-64,  Kaunas,  Akademija.   ISSN 2029-1175,  online ISSN 2351-5597   [Indexing  EBSCO]

Jakusonoka, I., Lasmane, N. (2014). Discussion about Development of Certified Public Accounting. In: Economics and Rural Development: research papers, ISSN 1822 – 3346, vol.9 No 2, Latvia University of Agriculture, 2013, pp.27-34 [Abstract & Indexing CAB abstracts]

Stucere S., Mazure G. (2014). Application of Immovable Property Tax in the European Union Member States. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. No 2014 1 (33). Vilnius, pp. 53-61.

Leibus I. (2014) Problematic Aspects of Micro-Enterprise Tax in Latvia. Economics and Rural Development. Research papers, Vol.10, No.1, p.32-38, ISSN 1822-3346

2013.gads

Vītola Ī., Avota S. (2013) Economic Analysis and Devopment Prospects of the Crop Farming Sector in LatviaIn: Economic Science for Rural Development No. 30 Jelgava 2013, pp.43-49, ISSN 1691-3078; ISBN 978- 9934-8304-6-4

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=4e6b565e-232d-40a4-b6c8-9d742096c9ef%40sessionmgr114&vid=1&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=87566418

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=840f5289-3e37-4126-af5d-9018f3610805%40sessionmgr110&vid=1&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lbh&AN=20133193377

Vītola Ī., Joma D. (2012) Problematic Aspects of Value Added Tax and the Improvement Possibilities in LatviaIn: Ekonomikas un Kultūras augstskola Riga Economics and Culture vol. 5, pp.113-127, ISSN 2255-7563

Jakušonoka I., Prohorovs A. (2012) Problems and Trends in Venture Capital: a Critical AnalysisIn: Economics and Culture, Vol.5., 2012, pp.41-50, Riga, ISSN 2255-7563

Jakušonoka I. Analysis of Trends in the Latvian Tax BurdenIn: Economic Science for Rural Development 2013: Proceedings of the International Scientific Conference, No. 30. Finance and Taxes, Jelgava: LLU, 2013, pp.278-285. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8304-0-2

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=802760a8-592d-4e72-99c4-b6498a14187a%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=87566455

Kantiķe I., Eglīte A. Factors Affecting Wheat Bread Prices. In: Economic Science for Rural Development 2013: Proceedings of the International Scientific Conference, No. 30. Finance and Taxes, Jelgava: LLU, 2013, pp.153-158, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8304-0-2

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=92ead5fa-a876-4b3f-a548-38eb1e09c73b%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=87566436

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=ab610982-1fdd-4184-90d5-f0eec4227c6b%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lbh&AN=20133193390

Mistre B., Muška A. (2013) Synergy of old age pensions, benefits and economic activity in Latvia. In: Proceeding of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", No.30: Production and Cooperation in Agriculture, Finance and Taxes, Jelgava: LLU, pp.221 – 228. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-6-4

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=0a3d4ec5-78e6-4739-86c8-bc87dc79d34a%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=87566446

Mistre B. (2013) Synergy of Recipients of State Social Insurance Benefits and the Economic Activity of individuals in LatviaSociety International Conference "Business & Economics", Monte Carlo, Monaco

Stucere S., Mazure G. (2013) Application of Immovable Property Tax in the Regions of LatviaIn: Economic Science for Rural Development’ 2013: Proceedings of the International Scientific Conference No. 30: Production and Cooperation in Agriculture. Finance and Taxes: LLU, pp.182-189. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-6-4

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=718017de-c70e-45e5-bed7-732ed5099423%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4207&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=87566440

Stucere S., Mazure G. (2013) Theoretical Aspects of Immovable Property TaxIn: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, Volume 7, Part 3, pp. 52-64. Peer-Reviewed Open Access Journal. Pieejams: http://www.scientific-publications.net. ISSN 1313-2555.

Stucere S., Mazure G. (2013) Functioning of Immovable Property Tax System Environment in LatviaIn: Rural Development 2013: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference, Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Stucere S., Mazure G. (2013) Application of Immovable Property Tax in the European Union Member StatesIn:  Proceedings of the 6th Jonas Pranas Aleksa International Scientific Conference Contemporary Rural Vision: Implementation of the Sustainable Regional Development in the New EU Member States, Siauliai

Stulpinienė V., Mazūre G. (2013) Finding Financial Distress Predictor of FarmsIn: Rural Development 2013: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference, Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Šulca R. (2013) Trends of Mortgage Development Latvian BanksIn: 2nd  International Scientific Conference on Economic and Social Development: Faculty of Commercial and Business Sciences. Celje. Slovenia. Varazdin development and Entrepreneurship Agency,Varazdin,Croatia. Full paper of our refereed ISBN-978-961-6825-73-3 CD-ROMs. P.1531 -1551

Vītola Ī., Avota S. (2013) Economic Analysis and Development Prospects of the Crop Farming Sector in Latvia"Economics and Rural Development (Research papers))

Шевченкiвська весна: Економiка. Материалы Х1 Мiжнародной науково-практичноi конференцii студентiв, аспирантiв та молодих вчених. Киiв 2013. ЗазагРедПрофВ.Д.Базилевича, 525 стр. /J. Lascenko, A. Jesemcika, Compromise in evaluating biological assets438. – 439. стр./ISBN 978-617-7069-02-6, Proceedings of the 2013 XI International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Shevchenkivska Vesna 2013: Economics", Kyiv, Tarasa Ševčenko Kijevas nacionālā universitāte

Šulca R., Ozola I. (2013) Trends of Mortage Development Latvian BanksIn: 2nd  International Scientific Conference on Economic and Social Development: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency. Paris, France. Full paper of our refereed ISSN-numbered CD-ROMs

2012.gads

Irmeja A., Leibus I. (2012) State Aid for Self-Employed Persons in Latvia and Other European Union Member States. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, p.187-193, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8304-1-9, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408678&site=ehost-live&scope=site

Leibus I. (2012) Micro-Enterprise Tax as Means of Promoting Entrepreneurship in Latvia. In: Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives: Scientific Journal Nr. 1 (8). Aleksandras Stulginskis University, 2012., p.116-120, ISSN 2029-1175

Ī.VītolaD. Joma (2012) Immovable Property Tax in Latvia: Problematic Aspects and Possibilities for Improvement. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, p.238-244, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8304-1-9   http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408686&site=ehost-live&scope=site

A.EglīteI.Kantiķe (2012) Bread Prices, Consumption and Purchasing Power. In: Flour-Bread’11. Proceedings of the 6th International Congress and 8th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatia, Croatia, 2011, p. 550-555, ISSN 1848-2562

Kantiķe I., Eglīte A. (2012) Consumer Behaviour in The Market of Wholegrain Products In: Economic Science for Rural Development’ 2012. In: Proceedings of the International Scientific Conference №29 (Resources and Cooperation). Jelgava: LLU, pp. 31 – 36. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-2-6 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77483997&site=ehost-live&scope=site

Mazure G. (2012). Mortgage Lending Market Development Tendencies within the Context of Global Financial Crisis. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, pp. 205 – 210. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408681&site=ehost-live&scope=site

Viksne D., Mazure G. (2012). Comparative Assessment of Global and Local Ranking of Higher Education Institutions. In: Economic Science for Rural Development’ 2011: Proceedings of the International Scientific Conference No. 27: Integrated and Sustainable Development, Jelgava: LLU, pp. 272 – 278. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-0-2.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77424831&site=ehost-live&scope=site

Stucere S., Mazure G. (2012). Application of Immovable Property Tax in the EU Baltic Sea Region Countries. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, pp. 231 – 237. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408685&site=ehost-live&scope=site

Štucere S., Mazūre G. (2012). Application of Immovable Property Tax in the Baltic States. In: the 9th All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation: Proceedings of the International Scientific Conference "Contemporary Problems of Regional Economy Management": Saint Petersburg State University of Engineering and Economics, Saint Petersburg, Russia, pp. 34-39. ISSN 2304-926X.

Mazūre G. (2012). Direct State Aid Measures for Agriculture and Rural Development in Latvia. In: Regional Formation and Development Studies: Journal of Social Sciences No. 3 (8), Klaipeda, pp. 145 -156. ISSN 2029-9370. Indexed in: EBSCO Business Source Complete with AN 82500989.

Stucere S., Mazure G. (2012). Assessment of Factors Affecting the Amount of Immovable Property Tax in Latvia. In: Regional Formation and Development Studies: Journal of Social Sciences No. 2 (7), Klaipeda, pp. 142 -152. ISSN 2029-9370.

Prohorovs A., Jakušonoka I. (2012) Financing of Innovation SystemDevelopment and Attraction of Private Capital. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28. Rural Business and Finance: LLU, pp. 219-224. ISSN 1691-3078. ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408683&site=ehost-live&scope=site

Jakušonoka I., Prohorovs A. Problems and Trends in Venture Capital: a Critical Analysis. In:  Innovative and Creative Solutions in Business and Culture: International Scientific Conference 2012, 28.-30.March, Riga

Mistre B., Dobele A., Rudusa I. Elements of the System of Financial Social Transfers and Assessment of Factors Affecting them in Latvia. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, pp. 211 – 218. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408682&site=ehost-live&scope=site.

Jesemchika A. Problematic Aspects of Financial Reporting in Latvia. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, pp. 194 – 198. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408679&site=ehost-live&scope=site

Lascenko J., Jesemcika A. Improvement of Internal Control System of Agricultural Enterprises. In: Economic Science for Rural Development’ 2012: Proceedings of the International Scientific Conference No. 28: Rural Business and Finance: LLU, pp. 199 – 204. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=77408680&site=ehost-live&scope=site

Vītola Ī., Joma D. (2012) Pievienotās vērtības nodokļa problemātiskie aspekti un to pilnveidošanas iespējas Latvijā. Ekonomikas un Kultūras augstskola Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība

Šulca R. (2012) Historical and Theoretical aspects of IInternal audit in  Latvia. In: 4th International Conference on Accounting and Finance: University of Macedonia. Thessaloniki, Greece. Full paper of our refereed ISSN-numbered CD-ROMs. P.714 -722. ISSN.

2011.gads

Muizniece-Brasava, S., Dukalska, L., Kantike, I. Consumers Knowledge and Attitude to Traditional and Environmentally Friendly Food Packaking Materials in Market of Latvia. (2011) 6th Baltic Conference on Food Science and Technology: Innovations for Food Science and Production,FOODBALT-2011–Conference Proceedings, pp.187-192

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84860709677&partnerID=40&md5=2076c952cfbe4cb4048054511e21b557

Document Type: Conference Paper

Vītola Ī., Jakušonoka I., Leibus I., Baraškina I., Soopa A. (2011) Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībaiNo: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījuma virzieni 2010. gadā, Nr.16. Rīga, 142-149. lpp. ISSN 1691-290X, ISBN 13: 978-9984-19-923-0.

Šulca R. Jakušonoka I. (2011) Internal audit in the local governments of the Republic of Latvia. In: Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Rome : American University of Rome. (ISSN 1943-6114). Full paper of our refereed ISSN-numbered CD-ROMs.

Šulca R. (2011) Internal audit in the local governments in the Baltic countries: perspectives of development. In: International Accounting Conference. Venice (Italy): Ca’ Foscari University of Venice Department of Management.  Full paper of our refereed ISSN-numbered CD-ROMs. AUD 12 .P.140 -158. ISSN

Grāmatas

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļiRīga: Lietišķās informācijas dienests, 2015.- 143 lpp. ISBN 978-9984-896-08-3

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļiRīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.- 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06-9

Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumosRīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.191 lpp. ISBN 978-9984-896-05-2

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļiLietišķās informācijas dienests, Rīga, 2013.-135 lpp. ISBN 978-9984-896-02-1

Jakušonoka I. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013.gads / Autoru kolektīvs. LLU, SIA "Dardedze hologrāfija", 2013.-279 lpp. (redakcijas kolēģijas locekle un līdzautore)  ISBN 978-9984-48-120-3

Vītola Ī. Pirmsākumi zinātnē LLU rektori – Voldemārs Strīķis, Jelgava, 2013.213- 215. lpp. ISBN 978-9984- 48-030-5

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļiLietišķās informācijas dienests, Rīga, 2012. – 135 lpp. ISBN 978-9984-896-00-7

Vītola Ī., Leibus I., Joma D., Jakušonoka I. Nodokļu sistēmas problēmas Latvijā un to pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai: Zinātniska monogrāfija: LLU, Jelgava, 2012. - 105 lpp. ISBN 978- 9934- 8304-4-0

 Publikācijas periodikā

Leibus I. Izvēles normas nodokļu maksājumiem. Bilance Nr. 2 (350), 2015, 20.-23. lpp.

Leibus I. Kā grāmatot ar zemes iegādi saistītos izdevumus? iFinanses Nr.12 (25), 2015, 6.-7.lpp.

Leibus I. Vai mikrouzņēmumu nodoklis joprojām būs atvieglojums mazajam uzņēmējam? Bilance Nr. 23 (371), 2015, 10.-13. lpp.

Pētersone I. Kā panākt augstāku gada pārskatu kvalitātiBilance Nr. 4 (352), 2015, 6.-9. lpp.

Leibus I. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā – vai tie ir ekonomiski pamatoti? Bilance Nr. 3 (327), 2014, 11.-15. lpp.

Leibus I. Grāmatveža ētika – vai ievērojam to ikdienā? Bilance Nr. 19 (343), 2014, 12.-14. lpp.

Leibus I. Vai IIN maksātājiem tiek atzīti reprezentācijas izdevumi? Bilance Nr. 20 (344), 2014, 6.-8. lpp.

Leibus I. (2013) VID metodika par dividendēm pielīdzināma ienākuma aplikšanu ar IIN raisa bažas par tās atbilstību likumamBilance Nr. 5 (305), 2013, 22.-27. lpp.

Leibus I. Gada ienākumu deklarācija un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Bilance Nr. 4 (280), 2012, 24.-30. lpp.

Leibus I. Individuālo uzņēmēju personiskajām vajadzībām iztērētie līdzekļi un ar to saistītie nodokļi . Bilance Nr. 11/12 (287/288), 2012, 26.-29. lpp.

Leibus I. Sociālā apdrošināšana mikrouzņēmumos: plusi un mīnusi. Bilance Nr. 19 (295), 2012, 16.-19. lpp.

Leibus I. Nodoklis par ZS īpašnieku personīgajam patēriņam izlietotajiem līdzekļiem. Saimnieks Nr. 7(97), 2012, 30.-32. lpp., Nr. 8(98), 2012, 28.-30. lpp.

Leibus I. Ko labāk reģistrēt: SIA vai IK un vai maksāt mikrouzņēmumu nodokli? Materiamedica, Nr.9, 2012, 35.-39.lpp