Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta pētījumu virzieni un projekti

Lekcija, ESAF

Īstenotie starptautiskie projekti 

 • ERASMUS+ (KA2) programmas projekts "Climate Change in Agriculture (CLICHA)"
 • HORIZON 2020 projekts "Data Driven Dairy Decisions for Farmers" (4D4F), (2016-2020), Latvijas koordinatore. (LZA) B.Rivža.
 • HORIZON 2020 projekts 771134 ERA-NET SusCrop (Sustainable Crop Production),  (2017 - 2021), Latvijas koordinatore (LLMZA) B. Rivža. 
 • HORIZON 2020 projekts 773324 ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy. (2017 – 2021), Latvijas koordinatore (LLMZA) B. Rivža.
 • Horizon 2020, H2020-BB-2016-2017 6-2017. No. 773297-2 Bio-based innovation for sustainable goods and services - Supporting the development of a European Bioeconomy. Monitoring the Bioeconomy (BioMonitor) (2018.-2021.gads) projekta vadītāja I. Pilvere, pētnieki: A. Nipers, S. Rivža – Zēverte, V. Tetere.
 • Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 ietvaros projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (“Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”) / “Business support” (2017-2018), izpildītāja B. Rivža.
 • Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei - CAITO (Meta cluster for attracting the Japanese tourism market) INTERREG Central Baltic programme project (2016.-2020.), projekta vadītāja B. Rivža.
 • OECD pētījums (nr.3.2-10/2017/LLU/82) „Intellectual services relative to preparing a background report on the agricultural innovation system of Latvia” (2017.-2018. gads) vadītāja I. Pilvere, pētnieki: D. Popluga, A. Nipers.

Īstenotie Latvijas valsts budžeta finansētie projekti  

 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”. Pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/181 “Lopbarībā izmantojamo pākšaugu bioekonomiskās efektivitātes novērtējums”. Pētnieks: L. Proškina.
 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" projekts nr.8.2.3.0/18/A/009 ”Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” – (2018.-2021. gads) projekta vadītāja I. Pilvere, izpildītāji – EKRA mācībspēki.
 • EJZF finansēts projekts Nr. 17-00-F01101-000003 “Preservu (saļā produkcija) “Baltijas anšovi eļļā” un pastas “Baltijas anšovi” tehnoloģiju un receptūru izstrāde no Baltijas brētliņām (Spratus balticus) kā analogu tradicionāliem itāļu konserviem “Anšovi eļļā” (2018.-2019.gads) projekta vadītāja I. Pilvere
 • EJZF finansēts projekts Nr. 17-00-F01101-000004 “Jaunu ekonomiski izdevīgāku ātrās pagatavošanas zivs veselmuskuļu produktu ar paaugstinātu uzturvērtību tehnoloģiju un receptūru izstrāde” (2018.-2019.gads ) projekta vadītāja I. Pilvere.
 • EJZF finansēts projekts Nr.16-00-F01101-000005 “Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos” (2017. -2018. gads) - apakšprojekta vadītāja I. Pilvere, pētnieki: L. Proškina, A. Nipers.
 • Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā Latvijas Meža īpašnieku biedrības projektā „Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu”. LĪGUMS Nr. LVAF 6/2018. Projekta izpildes laiks: 01.10.2018. – 27.12. 2018. Pētnieks A. Lēnerts.
 • LLU projekts “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai” Izpildītāji: EKRA mācībspēki. (2018.).
 • Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" 3. projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" (INTERFRAME-LV). (2018.-2021) B.Rivža vadītāja, pētnieki: M. Pelše, Z. Vītoliņa, G. Grīnberga - Zālīte. Partneris LLU.
 • Valsts pētījumu programmas projekta 5.2. EKOSOC „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai” (2014-2018.) vadītāja B. Rivža, pētnieki, vadošie pētnieki: M. Pelše, Z. Vītoliņa, G. Grīnberga Zālīte.
 • Valsts pētījumu programmas projekts “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 3.2. apakšprojekts “Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un emisiju samazināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums”, 2014.-2018. gads, projekta izpildītāja D. Popluga, K. N. Liepa, A. Lēnerts.
 • Vides un reģionālās attīstības ministrijas projekts „Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā”, Nr. VARAM 2015/28, 2016, projekta izpildītāja. D. Popluga.
 • ZM zinātniskais projekts “Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) sasaiste ar oglekļa piesaisti un tā uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un mitrājos” Lēmuma Nr.: 10.9.1-11/18/929-e. Projekta izpildes laiks: 01.04.2018. – 30.12.2018. Pētnieki: D. Popluga, A. Lēnerts, K. Naglis – Liepa, S. Ancāns.

Pētījumu virzieni, zinātniskās darbības virzieni:

 • Administratīvā sloga pētījumi
 • Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums
 • Atjaunojamie enerģijas resursi, to izmantošana
 • Augstākās izglītības politika un modeļi
 • Bioekonomikas (biosaimniecības) loma tautsaimniecībā, bioresursu izmantošanas intensifikācijas iespējas
 • ES kopējā lauksaimniecības un zivsaimniecības politika
 • Klasteru izveides jautājumi
 • Lauku attīstība
 • Mājsaimniecība un ilgtspējīgs patēriņš
 • Nodarbinātības teorētiskie un praktiskie aspekti
 • Pārtikas tirgus, patēriņš un to ietekmējošie ekonomiskie aspekti
 • Potenciālo tirgus nišu noteikšanas metodika agrārajā sektorā
 • Reģionālā ekonomika un atbalsta instrumenti
 • Risku vadība
 • Uzņēmējdarbības atbalsta politika un instrumenti laukos, reģionos (grupu mikrokredīts un mentorings)

No 2013. gada EKRA institūta mācībspēku vadībā savus promocijas darbus veiksmīgi ir aizstāvējuši un ieguvuši doktora grādu 15 doktoranti:

 • Rosita Zvirgzdiņa (17.05.2013.) "Piensaimniecību darbības intensifikācijas ekonomisko aspektu analītisks izvērtējums Latvijas lauku reģionos", zin. vad. asoc.prof. Modrīte Pelše;
 • Līga Proškina (27.06.2013.) "Briežkopības attīstības iespējas Latvijā", zin. vad. prof. Irina Pilvere;
 • Sallija Ceriņa (28.06.2013.) "Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā", zin. vad. prof. Irina Pilvere;
 • Kaspars Naglis-Liepa (28.06.2013.) "Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā", zin. vad. asoc.prof. Modrīte Pelše;
 • Marta Meženiece (30.08.2013.) "Zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības reģionos" zin. vad.Baiba Rivža;
 • Skaidrīte Dzene (14.03.2014.) "Ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīvas Latvijā", zin. vad. Aija Eglīte;
 • Sandija Zēverte-Rivža  (10.05.2014.) "Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā", zin.vad. Irina Pilvere;
 • Krišjānis Āboltiņš (10.05.2014.) "Automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu tirgus attīstības iespējas Latvijas reģionos", zin.vad. Baiba Rivža;
 • Zane Bulderberga (23.05.2014.) "Pilsētu – lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos", zin.vad. Irina Pilvere;
 • Viktorija Zaļūksne (18.12.2014.) "Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas", zin. vad. prof. Baiba Rivža;
 • Andrejs Lazdiņš (18.03.2016.) "Latvijas reģionu minerālo resursu tirgus attīstība", zin. vad. asoc.prof.emeritus Jānis Kaktiņš.
 • Līva Griņēviča 16.12. “Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā ” zin. vad. prof., Baiba Rivža;
 • Laura Jeroščenkova 03.02.2017. “Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrisma attīstībā” zin. vad. prof., emeritus Voldemārs Strīķis;
 • Tatjana Tokareva 26.06.2017. “Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā” zin. vad. prof., Aija Eglīte;
 • Arnis Lēnerts 01.06.2018. “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā” zin.vad. prof., Irina Pilvere.

Zinātniskās publikācijas

        Zinātniskās publikācijas aplūkojamas šeit: publikācijas

Zinātniskās monogrāfijas

 1. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai / zinātniskie recenzenti: Dr. M. Pūķis, Dr. Ņ. Linde; galvenā redaktore, ievads: Dr.habil.oec. Baiba Rivža; zinātniskā redaktore Maiga Krūzmētra. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2018. 325 lpp. Autori: B. Rivža, Z. Vītoliņa.
 2. Simtam pāri. Viedā Latvija. Autoru kolektīva monogrāfija. Galv. redaktore B. Rivža. Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV / Latvijas Zinātņu akadēmija. Rīga, 2018. Autori: G. Grīnberga – Zālīte, M. Pelše, B. Rivža, Z. Vītoliņa.
 3. Irina Pilvere, Aleksejs Nipers, Linards Sisenis, Agnese Krieviņa (2016) Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, SIA Drukātava, 112 lpp.
 4. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija. Galvenais redaktors P. Rivža, autori: D, Popluga, A. Lēnerts, K. Naglis – Liepa, S. Ancāns, LLU, Jelgava, 2018. 277 lpp.
 5. Latvijas tiesību sistēma, Kolektīvā monogrāfija. Biznesa augstskola Turība Rīga, 2017. Man ir Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Lietu tiesības, Saistību tiesības no 193-251 lpp. Kopā grāmatā ir 441 lpp. Viena no autorēm Ā. Vitte.
 6. Education in rural entrepreneurship though producing and valorising of medicinal and aromatic plants (REMAP), 2013.-2018. gads, projekta autore Latvijā D. Popluga. Projekta rokasgrāmata: