Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta pētījumu virzieni un projekti

Lekcija, ESAF

Projekti 

 • SUMFOREST "Tackling the challenges in sustainable and multifunctional forestry through enhanced research coordination for policy decisions"
 • Valsts pētījumu programmas (VPP) projekts 5.2. EKOSOC-LV "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai"
 • VPP projekta 5.2. EKOSOC-LV apakšprojekts Nr.5.2.2. "Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbalstoši viedās specializācijas stratēģijai"
 • VPP projekta 5.2. EKOSOC-LV apakšprojekts Nr. 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā"
 • VPP projekta 5.2. EKOSOC-LV apakšprojekts Nr. 5.2.7. "Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"
 • 7. IP projekts Nr. 61378 - EUROLEGUME 
  "Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā"
 • VPP 1. virziena apakšvirziena "Vide un klimats" 1.2. programma "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)"
 • ERAF projekts Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004 "Pārtikas produktu kvalitātes klasteris" apakšprojekts Nr. LPUF-KAP-003/13 "Izejvielu un ražošanas tehnoloģisko procesu izvērtējums rudzu maizes kvalitātes un mikrobioloģiskās drošības uzlabošanai"
 • ZM projekts 2013/86 "Pētījuma veikšana par piena un gaļas konkurētspējīgu un efektīvu ražošanu" apakšprojekts "Efektīvas saimniekošanas modeļu izstrāde"

Pētījumu virzieni, zinātniskās darbības virzieni:

 • Administratīvā sloga pētījumi
 • Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums
 • Atjaunojamie enerģijas resursi, to izmantošana
 • Augstākās izglītības politika un modeļi
 • Bioekonomikas (biosaimniecības) loma tautsaimniecībā, bioresursu izmantošanas intensifikācijas iespējas
 • ES kopējā lauksaimniecības un zivsaimniecības politika
 • Klasteru izveides jautājumi
 • Lauku attīstība
 • Mājsaimniecība un ilgtspējīgs patēriņš
 • Nodarbinātības teorētiskie un praktiskie aspekti
 • Pārtikas tirgus, patēriņš un to ietekmējošie ekonomiskie aspekti
 • Potenciālo tirgus nišu noteikšanas metodika agrārajā sektorā
 • Reģionālā ekonomika un atbalsta instrumenti
 • Risku vadība
 • Uzņēmējdarbības atbalsta politika un instrumenti laukos, reģionos (grupu mikrokredīts un mentorings)

No 2013. gada EKRA institūta mācībspēku vadībā savus promocijas darbus veiksmīgi ir aizstāvējuši un ieguvuši doktora grādu 11 doktoranti:

 • Rosita Zvirgzdiņa (17.05.2013.) "Piensaimniecību darbības intensifikācijas ekonomisko aspektu analītisks izvērtējums Latvijas lauku reģionos", zin. vad. asoc.prof. Modrīte Pelše;
 • Līga Proškina (27.06.2013.) "Briežkopības attīstības iespējas Latvijā", zin. vad. prof. Irina Pilvere;
 • Sallija Ceriņa (28.06.2013.) "Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā", zin. vad. prof. Irina Pilvere;
 • Kaspars Naglis-Liepa (28.06.2013.) "Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā", zin. vad. asoc.prof. Modrīte Pelše;
 • Marta Meženiece (30.08.2013.) "Zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības reģionos" zin. vad.Baiba Rivža;
 • Skaidrīte Dzene (14.03.2014.) "Ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīvas Latvijā", zin. vad. Aija Eglīte;
 • Sandija Zēverte-Rivža  (10.05.2014.) "Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā", zin.vad. Irina Pilvere;
 • Krišjānis Āboltiņš (10.05.2014.) "Automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu tirgus attīstības iespējas Latvijas reģionos", zin.vad. Baiba Rivža;
 • Zane Bulderberga (23.05.2014.) "Pilsētu – lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos", zin.vad. Irina Pilvere;
 • Viktorija Zaļūksne (18.12.2014.) "Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas", zin. vad. prof. Baiba Rivža;
 • Andrejs Lazdiņš (18.03.2016.) "Latvijas reģionu minerālo resursu tirgus attīstība", zin. vad. asoc.prof.emeritus Jānis Kaktiņš.

Zinātniskās publikācijas

Ik gadu EKRA institūta mācībspēki iesniedz zinātniskās publikācijas publicēšanai dažādos zinātniskos izdevumos kā, piemēram, "Economic Science for Rural Development", Daugavpils universitātes zinātnisko konferenču krājumiem, kā arī Šauļu, Klaipēdas, Polijas, Kauņas, Bulgārijas u.c. universitāšu rakstu krājumiem. Institūta mācībspēki aktīvi piedalās arī Latvijas un ārvalstu zinātniskajās konferencēs un semināros.

Dažas no 2015. gada publikācijām zinātniskos izdevumos

 • Vasilevska D., Rivza B. (2015) Economic Cost Analysis in Higher Education in Latvia. In: 14th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": proceedings. Vol. 14. Jelgava: LLU, pp. 612.-618. Ind. Scopus: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84937393073&origin =inward&txGid=974DBD46CF01146C0A7B667126AF3175.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a1; EBSCOhost Academic Search Complete, AGRIS.
 • Eglīte A., Kunkulberga D. (2015) Consumer Behaviour in the Bread Market in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Nr. 40. Jelgava: LLU, pp. 72-82 indeksētsScopus datubāzē
 • Eglīte A., Freytag-Leyer B. (2015) Potential Rye Bread Consumer. In: Engineering for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 14. Jelgava: LLU Faculty of Engineering, pp. 694-698 indeksēts Scopus datubāzē
 • Popluga D., Naglis-Liepa K. (2015) Evaluation of Measures for Mitigation of Greenhouse Gas Emissions Suitable for Latvian Agriculture. In: 14th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" proceedings, Volume 14, pp. 584-589 (Impact Factor (Scopus): SNIP (2014) 0.361; IPP (2014) 0.155).
 • Lenerts A., Pilvere I. (2015) Agricultural GHG emission and mitigation measures in Latvia. In: Engineering for Rural Development: Proceedings of the 14thInternational Scientific Conference. Jelgava: LLU, pp. 571.– 576. ISSN 1691-5976 Ind.Scopus
 • Lenerts A. (2015) Development of Sustainable Intensification Evaluation Metodology for Farmlands in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, № 37 (Bioeconomy). Jelgava: LLU, pp. 160. – 171. ISSN 1691-3078 Ind. Web of Sciences
 • Zēverte-Rivža S., Pelše M. (2015) Innovations and Use of Information and Communication Technologies in Entrepreneurship in Latvia. In: "Engineering for Rural Development": Proceedings of 14th International Scientific conference, Vol. 14. p. 681.-687. Ind. Scopus.
 • Sloka B., Kantane I., Buligina I., Tora G., Dzelme J., Buligina A., Tora P., Vilcina A. (2015) Required Employees' Knowledge and Skills from the Employers Perspective.  In: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. Issue 40, p.160-169. Ind. Web of Sciences, EBSCOhost Academic Search Complete: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db= a9h&AN=102931789&site=ehost-live&scope=site
 • Nipers A. Pilvere I., Krievina A., (2015) Sizes of Farmland Necessary for Earning Minimum Income and Investment Required for Farms of Various Specialization in Latvia. In: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering,14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings, Volume 14, May 20-22, 2014, Jelgava, pp.705-712. (Indeksēts SCOPUS, pieejams: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84937404193&partnerID=40&md5=96ee7fd97631cce88cbb6852945c3aa0)
 • Zdanovskis K., Pilvere I. (2015) Engagement of Agricultural Nongovernmental Organisations in Making The Common Agricultural Policy. In:  Economic Science for Rural Development/ Integrated and Sustainable Regional Development. No 38, Jelgava, 2015, pp. 239- 249 (Web of Science ID No; WOS:000360010400023).
 • Pilvere I., Krievina A., Nipers A. (2015) Land Management Paterns in Latvia and its Regions. In:  Economic Science for Rural Development/1.Production and Cooperation in Agriculture 2. Bioeconomy 3. Finance and Taxes. No 37, Jelgava, 2015, pp. 122- 133 (Web of Science ID No; WOS: 000360011300012)
 • Bulderberga Z. (2015) Rural and Urban Municipalities in the Regions of Latvia – Development Tendencies and Challenges. In: Economic Science for Rural Development’15: proceedings of the international scientific conference, Jelgava: LLU, Vol. 38, pp.154 – 164, ISSN 1691–3078. (rakstu krājums iekļauts Web of Science   ar H-indeksu 3: http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do? product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=S2Qz79oqLQf4A5HImba&page=1&cr_pqid=16&viewType=summary&colName=WOS)
 • Zēverte-Rivža S., Adamovičs A. (2015) RISK ASSESSMENT IN HEMP (Cannabis sativa L.) PRODUCTION AND PROCESSING. In: Starptautiskās zinātniskās konferences Economic Science for Rural Development rakstu krājums, no 37, pp 105. - 113., ISSN 1691-3078 (index. ISI Web of Science)
 • Grinberga-Zalite G., Oganisjana K., Surikova S. (2015) The study of social innovation theoretical framework for enhancing of rural development and agriculture in Latvia. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, April 23-24, 2015 / LLatvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2015. - Nr.40 : Marketing and sustainable consumption. New dimensions in the development of society, p. 205-215. Ind. Web of Science
 • Naglis-Liepa K., Popluga D., Rivža P. (2015) Typology of Latvian Agricultural Farms in the Context of Mitigation of Agricultural GHG Emissions. In: In: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015 "Ecology, Economics, Education and Legislation" Conference Proceedings, Vol. II, pp. 513-520. ISSN 1314-2704. Ind. Scopus
 • Lenerts A., Popluga D. (2015) Facilitate Calculations of GHG Emissions in Latvian Agriculture at Farm Level. In: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015 "Ecology, Economics, Education and Legislation" Conference Proceedings, Vol. III, pp.287-294. ISSN 1314-2704. Ind. Scopus
 • Pilvere I., Krievina A., Nipers A. (2015) Agricultural Land Use Management in the Baltic See Region Countries. In: Ecology, Economics, Education and Legislation. 15th international Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015 Conference Proceedings, 18-24 June, Albena Co., Bulgaria, Volume III pp.19-27. (Indeksēts SCOPUS, pieejams: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84946574834&partnerID=40&md5=5ad452be97ed9c1b4cd4df7ec61fe467)
 • Pilvere, I., Nipers, A., Upite, I., Zarins, J. (2014) Land use efficiency in forestry in Latvia. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM , 2 ( 3 ) pp. 383 - 390 . (Indeksēts SCOPUS, pieejams: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84946561222& partnered=40&md5=c00b0d4338c4e4e1185dd7469cd0707e
 • Proškina L., Ceriņa S. (2015) Economic efficiency of feeding a protein concentrate additive to broiler chickens. In: Economic science for rural development 2015, Proceedings of the International scientific conference No.37. Production and Co-operation in agriculture, 152.-159.lpp. ind. Web of Science, EBSCOhost Academic Search Complete, AGRIS. 

Monogrāfijas, mācību grāmatas un mācību metodiskie materiāli 2013. gada – 2015. gadam

 1. Rivža B., Krūzmētra M., Rivža S.(2013) Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori. Jelgava: LLU. 137.lpp.
 2. Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A., Upīte I., Grīnberga-Zālīte G. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā (zinātniska monogrāfija). Jelgava: LLU. 200 lpp.
 3. Grīnberga-Zālīte G. (2013) Sociālais mārketings lauku iedzīvotāju interešu harmonizācijai (CD). Jelgava: LLU, 46 lpp.
 4. Dzene S., Eglite A., Grinberga-Zalite G. (2014) Sustainable Food Consumption Macro Issues: Case Study of Latvian Consumer Behaviour. In: Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Published in the United States of America by Business Science Reference (an imprint of IGI Global), pp.155-181. ISBN 978-1-4666-5880-6
 5. Pilvere I., Nipers A. (2015) Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, SIA Drukātava, 247 lpp.