Pārlekt uz galveno saturu

ESAF darbu sāk jauna vieslektore grāmatvedībā

Šī gada sākumā LLU sākta Eiropas Sociāla fonda projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014) īstenošana, kura ietvaros LLU fakultātēs šogad darbu sāks vairāki jauni lektori. Viena no vieslektorēm Laila Kelmere turpmāk vadīs lekcijas Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF).

Laila Kelmere ir sekmīgi apguvusi un nokārtojusi doktora studiju programmas “Agrārā un reģionālā ekonomika” teorētiskos kursus, ir zinātniskā grāda pretendente un turpina promocijas darba izstrādi. Projekta ietvaros Laila gadu strādās kā vieslektore Finanšu un grāmatvedības institūtā un lasīs lekcijas ESAF studentiem kursā “Vadības grāmatvedība” bakalaura un maģistra līmeņiem, un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes bakalaura līmeņa studentiem kursā “Grāmatvedība I”, kā arī vadīs studiju projektu un bakalaura darbu izstrādes. Doktora grāda kandidāte arī aktīvi raksta un publicē populārzinātniskos rakstus par grāmatvedības uzskaites jautājumiem žurnālos “Bilance” un “iFinanses”.

“Projekta finansējums ir ievērojams atbalsts promocijas darba noslēguma fāzē”, uzskata Laila Kelmere. “Tā ir iespēja savienot promocijas darba izstrādi un vienlaikus veikt akadēmisko darbu”. Viņas promocijas darba tēma ir “Kapitālsabiedrības likvidācijas procesa reģionālie, uzskaites un nodokļu aspekti”. Darba mērķis ir izpētīt sabiedrību likvidācijas procesu un ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību un izstrādāt scenārijus uzņēmējdarbības saglabāšanai un atjaunošanai ar mērķi līdzsvarot Latvijas reģionu attīstību ar nodokļu politikas instrumentiem, lai sekmētu kvalitatīvu sabiedrības likvidācijas procesus un nodrošinātu kreditoru interešu aizsardzību.

Jaunu vieslektoru piesaiste ir viena no projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.  Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu.

Projekta īstenošanai LLU ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu EUR 1, 34 milj. apmērā, bet projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,58. Projekta aktivitāšu īstenošana sākusies 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

grāmatvedība
Pievienots 08/04/2019