Pārlekt uz galveno saturu

Finanšu un grāmatvedības institūtu (FIGR)

Institūta pamati likti 1966. gada jūlijā, nodibinot Grāmatvedības un statistikas katedru. Mainoties fakultātes struktūrai, notikušas izmaiņas katedras nosaukumā, 1974. gadā – Grāmatvedības un finanšu katedra, no 2013.gada 1. septembra - Finanšu un grāmatvedības institūts.

Institūtu vadījuši docents Jānis Stolders (1966- 1968), vecākais pasniedzējs Ē. Klaužs (1968- 1970), docents V. Zauers (1970), profesors Antons Danilāns (1970- 1989), docents Staņislavs Keišs (1989- 1993), asoc. profesore Gaida Kalniņa (1993- 1999), profesore Ingrīda Jakušonoka (no 1999. gada).

Finanšu un grāmatvedības institūts izstrādājis un vada akadēmiskās augstākās izglītības sociālo zinātņu maģistra studiju programmas Ekonomika specializācijas virzienu:

 • finanšu menedžments un grāmatvedība,

kā arī sociālo zinātņu bakalaura studiju programmas Ekonomika specializācijas virzienu:

 • grāmatvedība un finanses.

Finanšu un grāmatvedības institūtā strādā 17 mācībspēki un viens tehniskais darbinieks.

Profesori:

Ingrīda Jakušonoka, Inguna Leibus, Īrija Vītola

Asociētie profesori:

Gunita Mazūre,

Docenti: 

Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Romēna Šulca,

Lektori:

Evita Apsīte, Inese Grundšteina, Aija Jurevica, Laila Kelmere, Anita Kreicberga, Anita Labanovska, Baiba Mistre, Ingrīda Pētersone, Aino Soopa, Anda Vītiņa

Studiju kursi

Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki piedāvā studiju kursus:

 • ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Komerczinības":
 • Grāmatvedības pamati, Nodokļi un nodevas, Statistika, Uzņēmuma finanses
 • ESAF profesionālā bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma vadība":
 • Finanses un kredīts, Finanšu grāmatvedība, Nodokļu uzskaite, Statistika, Uzņēmuma finanšu vadība, Vienkāršā grāmatvedība
 • ESAF sociālo zinātņu bakalaura studiju programma "Ekonomika":
 • Apdrošināšanas tirgus, Budžeta iestāžu grāmatvedība, Datorgrāmatvedība, Finanses un nodokļi, Finanšu grāmatvedība, Finanšu pārskati, Grāmatvedības pamati, Iekšējais audits, Ievads ekonomikas studijās, Kontrole un revīzija, Nodokļu uzskaite, Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā, Statistika, Uzņēmuma finanses, Uzņēmuma vērtēšana, Vadības grāmatvedība, Vērtspapīru tirgus
 • Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki vada studiju projekta „Grāmatvedība un finanses” izstrādi un aizstāvēšanu, koordinē prakšu „Finanšu grāmatvedība un analīze” un „Grāmatvedība un finanses” norisi un aizstāvēšanu

LLU citu fakultāšu bakalauru studiju programmās:

 • Ekonomikas teorija un grāmatvedība Finanses un kredīts, Finanšu vadība, Grāmatvedība, Grāmatvedība un finanses, Grāmatvedība un investīcijas, Grāmatvedība un uzskaite, Grāmatvedības pamati, Nodokļi un kredīts

ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Ekonomika"

 • Apdrošināšana un riski, Audita process, Biznesa novērtēšana, Budžeta un nodokļu politika, Finanšu grāmatvedība I; II, Vadības grāmatvedība, Finanšu investīciju vadība, Finanšu menedžments, Finanšu pārskatu audits, Iekšējais audits, Konsolidētie gada pārskati, Nodokļu plānošana, Nodokļu politika, Muitas procedūras, Projektu finanšu vadība, Pētnieciskais darbs ekonomikā, Risku vadības process, Starptautiskās finanses, Starptautiskie grāmatvedības standarti, Starptautiskie norēķini, Uzņēmējdarbības finanses

LLU citās maģistra studiju programmās:

 • Biznesa novērtēšana, Budžeta vadība (arī e-studijas), Finanšu un investīciju vadīšana, Pētījumu, publikāciju metodoloģija, Projektu finanšu vadība,
 • ESAF doktora studiju programma „Agrārā un reģionālā ekonomika”:
 • Agrārā un reģionālā ekonomika, Pētījumu virziena speckurss, Pētījumu metodoloģija ekonomikā
 • Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki vada bakalaura, maģistra studiju noslēguma darbus, promocijas darbu izstrādi.

Pētījumu virzieni, projekti, publikācijas

Galvenie pētījumu virzieni:

 • Ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze
 • Agrobiznesa un inovāciju sistēmu izpēte lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai
 • Lauksaimniecības attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums
 • Lauku saimniecību darbības ekonomiskais izvērtējums
 • Reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē, ienākumu dažādība

Doktorantu vadība - prof. I. Jakušonoka, prof. I. Leibus, asoc.prof. G.Mazūre un doc. R. Šulca