Pārlekt uz galveno saturu

Šogad profesora Jāņa Vanaga stipendiju saņem Marija Dūduma

Attēla autors: No LLU arhīva

Profesora Jāņa Vanaga stipendija LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) tika pasniegta jau 12. reizi. Stipendijas konkurss norisinās studiju kursa bioekonomika ietvaros, kā laikā tiek organizēta studentu zinātniskā konference, kurā visi pretendenti uzstājās ar saviem ziņojumiem. Šis gads ievērojams ar to, ka konkursam saņemts rekordliels pieteikumu skaits no ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika" 2. kursa studentiem. 

Konkursam tika rekomendēti 9 studējošo darbi par šādām tēmām:

  • Luīze Fiļipova “Koksnes un tās produkcijas eksports”,
  • Marija Dūduma “Lauksaimniecības loma Latvijas tautsaimniecībā”,
  • Rūta Burkovska “Inovācija un tās ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”,
  • Elīne Baumane “Iekšējā migrācija Latvijā 2011.–2017. gadā”,
  • Ose Samanta “Kūdras ieguves nozares pašreizējā situācija un attīstības iespējas Latvijā”,
  • Vita Vētra “Koka un koka izstrādājumu eksports un tā attīstības tendences Latvijā”,
  • Diāna Ābelīte “Demogrāfisko izmaiņu un iekšzemes kopprodukta korelācija Latvijā 2013.–2017. gadā”,
  • Mažeika Alise Līva “Iedzīvotāju personiskais patēriņš Latvijas mājsaimniecībās”,
  • Bundere Sintija “Nodarbināto darba samaksa Latgales statistiskajā reģionā salīdzinot ar citiem Latvijas statistiskajiem reģioniem, to ietekmējošie faktori”.

Komisijas darbu vadīja doc.,Dr.oec. Arnis Lēnerts, komisijas darbā piedalījās – lekt.,Mg.oec. Linda Griņēviča un lekt., Mg.oec. Baiba Kizika. Jāuzsver, ka visi darbi bija augstā līmenī, un komisijai, noklausoties pretendentu ziņojumu, nebija viegli pieņemt lēmumu par zinātniski labāko pētījumu, pievilcīgāko prezentāciju, labākajām atbildēm uz jautājumiem un pretendenta spēju sasaistīt sava pētījuma aktualitāti ar prof. J. Vanaga pētījumiem.  Šis gads ir ievērojams arī ar to, ka studējošie izvēlējušies ne tikai tēmas, kuras ir saistītas ar lauksaimniecību un laukiem, bet pētījuši, gan inovācijas ietekmi uz tautsaimniecību, gan iekšējās migrācijas problēmas, gan arī demogrāfiju un darba samaksas nevienlīdzību reģionos.

Komisijas darba procesā, atbilstoši stipendiju konkursa nolikumam, tika ņemta vērā arī vidējā svērtā atzīme apgūto studiju kursu vērtējumā un studiju projekta vadītāja atzīme par studiju projektu. Vērtēšanā izšķiroša nozīme bija pretendenta spējai sasaistīt savu pētījuma aktualitāti un nozīmīgumu ar profesora J. Vanaga pētījumu tematiku.

Līdz ar to komisijas lēmums bija ieteikt stipendijas piešķiršanai divus pretendentus: Mariju Dūdumu ar pētījumu par tēmu “Lauksaimniecības loma Latvijas tautsaimniecībā ( zin.vad. prof., Dr.oec. A. Eglīte)” un Alisi Līvu Mažeiku ar pētījumu par tēmu “Iedzīvotāju personiskais patēriņš Latvijas mājsaimniecībās” (zin. vad. prof., Dr. oec. A.Eglīte). Abas studentes ar saviem ziņojumiem uzstājās ESAF Domes sēdē, kura balsojot, ar nelielu balsu pārsvaru, par labāko atzina Marijas Dūdumas pētījumu. Nākošajā studiju gadā J. Vanaga stipendiju saņems ESAF bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 3. kursa studente Marija Dūduma.

Marijas dzimtā puse ir Liepāja. Pirmajā studiju kursā bijusi aktīva dejotāja LLU jauniešu tautas deju kolektīvā "Skalbe", uzstājusies ar savu referātu “Lauksaimniecības produktu pašnodrošinājums Latvijā” 22. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli” 2019. gada maijā.

Pievienots 06/06/2019