Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts (UZVA) izveidots 2013. gada 16.aprīlī uz LLU Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības un vadības katedras pamatiem.

Uzņēmējdarbības un vadības katedra tika izveidota 1992.gadā, katedras vadītāji:

 • profesors Kazimirs Špoģis (1992-1994)
 • profesore Līga Mihejeva (1994-2008)
 • asoc.profesors Uldis Ivans (2008-2010)
 • asoc.profesore Andra Zvirbule-Bērziņa (2010-2013)

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir atbildīgs par LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē sekojošām realizētajām studiju programmām:

 • Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" – programmas direktore profesore Aina Dobele(kopš 2006.gada);
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Komerczinības" - programmas direktore asoc.profesore Ināra Jurgena (kopš 2008.gada) ;
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" - programmas direktore asoc.profesore Aina Muška (kopš 2013.gada);
 • Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" - programmas direktore profesore Andra Zvirbule-Bērziņa (kopš 2007.gada).

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir iesaistīts Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes visu līmeņu studiju programmu realizācijā ar studiju kursiem, kas ir atbilstoši uzņēmējdarbības un vadībzinību nozares profilam.
Lai sasaistītu teoriju ar praksi, institūta docētāji  regulāri iepazīstas ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumu (organizāciju) darbību. Šādu mācību ekskursiju un pieredzes apmaiņas braucienu lietderība vēlāk atainojas realizētajos studiju kursos, kur studenti tiek iepazīstināti ar labās uzņēmējdarbības prakses piemēriem.

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta docētāji aktīvi vada visu studiju līmeņu noslēguma darbus, - sākot no kvalifikācijas darbiem, bakalaura darbiem un maģistra darbiem līdz promocijas darbiem.

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta docētāju izstrādātie un sagatavotie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi un rokasgrāmatas (2009.-2015.g.):

 • Dobele L., Dobele A. "Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā", 2015. gads, 472 lpp. Izdevējs: SIA "Drukātava";
 • Jurgena I. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai [tiešsaiste]: mācību līdzeklis LLU ESAF profesionālās 1.līmeņa studiju programmas "Komerczinības" studentiem, Jelgava, 2014. Pieejams: www.esaf.llu.lv;
 • Muška A. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai [tiešsaiste]: mācību līdzeklis LLU ESAF profesionālās bakalaura studiju programmas Komercdarbība un uzņēmuma vadība studentiem, Jelgava, 2014. Pieejams: www.esaf.llu.lv;
 • Auziņa A., Dobele A. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai [tiešsaiste]: mācību līdzeklis LLU ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem, Jelgava, 2012. Pieejams: www.esaf.llu.lv;
 • Zvirbule-Bērziņa A. Kazimirs Špoģis, LLU profesors. Apceru un atmiņu krājums. Jelgava: LLU EF, Jelgava, 2012. 113.-124.lpp.;
 • Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010, 52 lpp. ISBN 978-9984-9937-7-5.;
 • Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls bakalaura studiju programmas "Ekonomika" studentiem studiju kursā "Projektu vadīšana". Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp. Pieejams: www.esaf.llu.lv;
 • Jurgena I., Ivans U. Vadīšana. Darba burtnīca studiju priekšmetā "Vadīšana". 1.daļa Teorijas testi un uzdevumi. Jelgava: LLU, 2009, 61 lpp. Pieejams: www.esaf.llu.lv;
 • Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Lietišķās apmācības centrs. Rīga, 2009, 268 lpp.;
 • Urtāne R. Lietvedības rokasgrāmata. Mācību līdzeklis. Dokumentu paraugi un uzdevumi. Jelgava, 2009, 40 lpp.